A
LGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENPRAKTIJK J.M. GERRETSEN B.V.

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, met ADVOCATENPRAKTIJK J.M. GERRETSEN B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34127197, tevens handelende onder de namen ‘GERRETSEN ADVOCATUUR’ en ‘GERRETSEN LEGAL’ (hierna ook te noemen: GERRETSEN ADVOCATUUR). De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de wederpartij van GERRETSEN ADVOCATUUR (hierna ook te noemen: CLIËNT), wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich beroepen alle (rechts)personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of waren bij de door de CLIËNT met GERRETSEN ADVOCATUUR gesloten overeenkomsten of voor wier handelen of nalaten GERRETSEN ADVOCATUUR anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn alsmede hun erfgenamen (hierna ook te noemen: BEGUNSTIGDEN), daaronder begrepen (maar niet beperkt tot):
a. (rechts)personen die (middellijk) aandeelhouder zijn of waren van GERRETSEN ADVOCATUUR;
b. (rechts)personen die op enig moment gevolmachtigde, bestuurder, of werknemer zijn of waren van GERRETSEN ADVOCATUUR of BEGUNSTIGDEN; en
c. de stichting derdengelden die ter beschikking van GERRETSEN ADVOCATUUR staat.
Iedere verwijzing in deze algemene voorwaarden naar GERRETSEN ADVOCATUUR geldt in een voorkomend geval tevens als een verwijzing naar de BEGUNSTIGDEN.

3. De CLIËNT ontleent aan de overeenkomst uitsluitend aanspraken jegens GERRETSEN ADVOCATUUR en de CLIËNT doet afstand van het recht om de BEGUNSTIGDEN aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (bepalende dat indien een opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zij eindigt door zijn dood) van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet van toepassing. Het gebruik van de term ‘partner’ door personen die (middellijk) aandeelhouder van GERRETSEN ADVOCATUUR zijn of op andere wijze, bijvoorbeeld in loondienst, aan GERRETSEN ADVOCATUUR verbonden zijn, laat onverlet dat die personen bij de uitoefening van hun werkzaamheden uitsluitend namens GERRETSEN ADVOCATUUR handelen.

4. Voor zover nodig geldt het bepaalde in de artikelen 2 en 3 als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de BEGUNSTIGDEN, welk beding door GERRETSEN ADVOCATUUR namens de BEGUNSTIGDEN reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

5. GERRETSEN ADVOCATUUR is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. GERRETSEN ADVOCATUUR is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming, enig handelen of nalaten van derden. GERRETSEN ADVOCATUUR is door de CLIËNT gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en andere voorwaarden van derden namens de CLIËNT te accepteren.

6. De totale aansprakelijkheid van GERRETSEN ADVOCATUUR in verband met toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door GERRETSEN ADVOCATUUR gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een drievoud van het door GERRETSEN ADVOCATUUR in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium (met uitzondering van de BTW), met een maximum van EUR 50.000. Elke vordering jegens GERRETSEN ADVOCATUUR verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.

7. GERRETSEN ADVOCATUUR is gerechtigd om maandelijks te factureren. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De CLIËNT doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening.

8. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door GERRETSEN ADVOCATUUR is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding en/of dienstverlening zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34127197 op 3 oktober 2016.